január, 2021

Filter

Žiadne púte

LITAVA

Patrocínium:
Hlavné púte:

Kontakt:
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Litava, 962 44 Litava na Slovensku
telefón: (045) 557 21 68
webová stránka: litava.fara.sk
e-mail: litava@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

História farnosti
Prvá spomienka na Litavu je z r. 1135. Spomína sa ako Villa Lythva v zakladajúcej listine bzovského prepošstva (Série parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis, Strigonii 1894, Magyarország vármegyei és városai (Szerkeszti Dr. Borovszky, Samu) najstaršia časť kostola pochádza z r. 1168 existenciu románskej kaplnky dokazuje listina Bela II. z r. 1135, ktorá bola napísaná vo Vacove, v súvislosti s donáciami pre Bzovík, v listine sa spomína aj litavská kaplnka sv. Margity pôvod kostola spája tradícia s menom uhorského kráľa Belu IV., keď vraj utekal pred Tatármi (12. apríla 1241 z prehratej bitky pri rieke Slaná), v týchto končinách prišiel k osviežujúcemu potoku, pri ktorom si so svojim vojskom odpočinul a na pamiatku toho tu vraj dal postaviť kostol. Dodnes sa čiastka litavského chotára volá Belakov /asi z latinského Belae aqua/ na mieste pôvodnej kaplnky bol sčasti na jej románskych základoch postavený gotický kostol – jeho stavba sa uskutočnila v rokoch 1320-1340 obyvatelia Litavy boli a sú až na krátke obdobie v 17. stor. rímskokatolíckeho vierovyznania
v r. 1614 kostol a fara boli zabraté evanjelickými kazateľmi ausburgského vyznania, ktorí boli podporovaní bzovíckym zemepánom Fanchy /od 1614 do 1703/ v r. 1678 sa začína rekatolizácia okolitých dedín aj Litavy
farnosť bola zriadená v r. 1703, predtým patrila ako filiálka pod farnosť Senohrad /Series parochorum, pag. 153/ prvým kňazom bol ustanovený MARTIN STIFFA /7. V. 1703 – 12. VI. 1704/ matriky sú vedené od r. 1713 k farnosti patria filiálky Trpín, Cerovo a Cerovské lazy
Trpín má kaplnku zasvätenú Panne Márie Nanebovzatej z r. 1889
vedľa fary je súsošie „Kalvária „ z roku 1807, postavené v ľudovo-barokovom štýle v centre obce je socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1867
kostol je zasvätený starokresťanskej mučenici sv. Margite Antiochijskej
veriaci z Litavy nepotrebovali pre seba veľký kostol, najmä kým v kostole stáli do r. 1914, kým p. Bielov a Vician urobili dodnes slúžiace drevené lavice, potrebovali ho však pre pútnikov, ktorí od začiatku 18. storočia masovo putovali na Litavu a zapisovali sa do Bratstva Božského Srdca Ježišovho, dodnes je táto úcta živá a každoročne sa koná púť a deviatnik k Božskému Srdcu výročný deň posviacky chrámu sa slávi na sviatok sv. Martina 11. novembra v r. 1774 – 1798 – za pôsobenia Jána CZINGELA bola postavená terajšia fara 26. 5. 1786 kňaz Ján CZINGEL položil základný kameň na stavbu kostolnej lode, ku gotickej lodi pristavili novú barokovú loď, tak sa stala gotická loď sanktuáriom nového kostola a staré sanktuárium sa stalo sakristiou výstavba lode s novou vežou bola ukončená 1. 10. 1790 /kostol zväčšovali pravdepodobne aj pre množstvo pútnikov, ktorí sa zapisovali do Bratstva Božského Srdca Ježišovho/, v r. 1869 žilo v Litave 694 obyvateľov kostol bol renovovaný aj v r. 1851, o čom svedčí nápis nad hlavným vchodom do chrámovej predsiene:
EXURREXITA FUNDAMENTATIS
CUM CONSENSU PATRONISUM
PROPRUSET MANUALI OPERA FIDELIUM
SUB GEORG OPECSKA PARR. LITAVIENSI
1851

1937 – 1945 vo farnosti pôsobil farár Karol LIŽBIN, za jeho pôsobenia sa ku chrámu pristavila nová sakristia, ktorá tomuto účelu slúži dodnes a vtedy bol postavený aj nový mramorový oltár, na chóre organ a predĺžil sa aj chór

1956 bola postavená najnovšia prístavba – schodište na chór z pravej strany kostola bolo postavené za pôsobenia farára Kamila Chovana /1952 – 1956/ na veži sa nachádzajú tri zvony:
veľký s nápisom : Z MILODAROV LITAV. R. K. FARNÍKOV.1922,
stredný : je na ňom len rok 1922 /dva z r. 1922 boli namiesto zvonov,
ktoré boli odnesené počas I. sv. vojny 1914 – 1918
malý s nápisom : FUSA PER ADALBERTUM LITMAN A. D. 1835

na železnú konštrukciu boli upevnené za pôsobenia farára Jozefa PATÚCA /1958 – 1959/ z tohto obdobia je aj nápis na kostolnej stene za misijným krížom:
RENOVATUS A.D. 1959 SUBTIBUS ET MANUALI OPERA
FIDELIUM SUB. R.P. JOANNE XXIII. EP. AMBROSIO LAZIK,
JOSEPHO PATUC PARR. LITAVIENSI
O.A.M.D.G. et B.M.V.

Posledné opravy kostola, ako nové zastrešenie, vonkajšie vymaľovanie sa uskutočnili v druhej polovici 80. Rokov, keď bol správcom farnosti Július Kupča.
na hlavnom oltári je socha Božského Srdca Ježišovho a po stranách socha sv. Petra a socha sv. Andreja
Krstiteľnica – gotická zo 14. stor. kamenná, barokový vrchnák je drevený z 18. stor.
Kazateľnica – neskorobaroková , z druhej polovice 18. stor., je to polychromová drevorezba na severnej stene lode
Oltárny obraz sv. Margity Antiochijskej – neskorobarokový z konca 18. stor., je to olejomaľba na plátne, v pravom dolnom rohu je nápis: Renov. Franz Georg Wis Mahler in Kremnitz 1835
po obvode kostolného múru je 14 zastavení KRÍŽOVEJ CESTY – sú to gypsové reliéfy v drevených rámoch zaobstaral ich farár Kamil Chovan /1952 – 1956/známou osobnosťou slovenského kultúrneho života sa stal ANDREJ TRENKUS, ktorý sa narodil 29. II. 1836 vo Veľkých Kozmálovciach. Teológiu študoval vo Viedni. Ordinovaný bol v r. 1859, v roku 1879 prišiel do Litavy, kde 16. VI. 1886 aj zomrel. Zaoberal sa štúdiom dejín a osvetovou prácou v poľnohospodárskej oblasti. Publikoval viaceré články zo slovenských dejín. Známa bola jeho práca „Hlavné pravidlá v poľnohospodárstve“, ktorá bola publikovaná v Skalici v r 1866

Z evanjelických farárov, ktorí pôsobili na Litave je známy Matúš Roškovecius /1627/ je jedným z mála autorov historickej piesne „Zpustatenie Uhrerské země pod Turky„ a protihabsburskej skladby „Píseň v bídné Uherské krajine„

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
Centrum Bratstva Božského Srdca Ježišovho (BBSJ), ktoré je v Litave, sa organizačnou stránkou nejako zvlášť nezaoberalo. Dalo tomu voľný priebeh. Veriaci sa prihlasovali individuálne alebo v malých skupinách formou, aká bola pre nich vhodná. Jedinou informáciou o BBSJ bol článok v časopise Posol v marci 2001.
Spontánne sa prihlásilo 2 500 nových členov. Spasiteľ vzbudzuje vo veriacich túžbu po bratstve a tak si pripravuje srdcia mnohých veriacich, že zachytia aj minimálnu informáciu a hneď sa prihlasujú.

Niektorí vstupujú do BBSJ v Litave aj počas púte, ktorá sa organizuje. Pri tomto stretnutí sa modlia podľa Radlinského Nábožných výlevov, ako to robievali veriaci už v minulých storočiach pred spolkovým oltárom Božského Srdca.
Vo farnostiach sa môžu prihlásiť aj u horliteľov.
V BBSJ bolo do roku 1933 zapísaných 6 821 členov. V rámci duchovných obnov po tomto roku, počas II. svetovej vojny a dokonca aj za socializmu sa prihlásilo ďalších 2 214 členov. Po Eucharistickom kongrese v Litave už 9 035 členov.

Do tohto času je to už 55 964 členov a stále pribúdajú ďalší.
Prvú novénu k Božskému Srdcu v novom tisícročí začal 20. júna 2000 v Litave otec biskup
Mons. Rudolf Baláž, ktorý sám vstúpil do BBSJ.

Tí, ktorí sa teraz prihlasujú, pripájajú sa k tomuto spoločenstvu síce nie dokonalých ľudí, ale takých, ktorí chcú vždy viac a viac krôčik za krôčikom napodobňovať Ježišovo Srdce, chcú ho odprosovať, uzmierovať, prosiť ho i ďakovať mu. A tak chcú prispieť svojou kvapkou k tomu, aby naše drahé Slovensko – srdce Európy – bolo zdravé.

„V novom tisícročí s novým Srdcom Ježišovým.“

„Ctitelia, ktorí uctievajú BSJ získavajú mnohé milosti, ale zapísaní v BBSJ ich získavajú omnoho viac.“
Tieto milosti nám navonok pripomínajú obraz BSJ, ktorý pri zápise dostávajú všetci členovia BBSJ a na ktorom je zapísané ich meno, pečiatka BBSJ a podpis kňaza – úradný doklad
o našom členstve.
Ide hlavne o duchovnú hodnotu obrazu, lebo predstavuje milosti s ním spojené.
V deviatom prisľúbení BSJ Pán Ježiš sľubuje požehnanie pre domy, ktoré si uctievajú obraz jeho Srdca. Je vhodné si ho dať na také miesto, kde sa pred ním môžeme modliť a úctivo ho vnímať.
Členovia BBSJ majú vytvárať spoločenstvo aspoň 2-krát za mesiac na prvý piatok a v prvú nedeľu v mesiaci pri odprosujúcich pobožnostiach. Môžu sa však stretávať aj pri iných príležitostiach: pri púťach, modlitbách, charitatívnych a spoločenských podujatiach
a navzájom si pomáhať po každej stránke. Pomáhať si v problémoch duchovných i materiálnych. Môžu sa napríklad starať o hroby zomrelých kňazov, byť účastní na duchovných obnovách a cvičeniach.
Ešte cennejšie sú dary milostí, ktoré navonok nevidíme. Sú to sv. omše a modlitby za živých a zomrelých členov BBSJ.
Toto spoločenstvo vzniklo ešte za života sv. Margity z Alacoque. Jej smrťou 16. októbra 1690 sa šírenie spoločenstva nezastavilo ani nespomalilo. Riadil ho sám Spasiteľ a za tri storočia sa rozšírilo po celej Cirkvi.
Arcibratstvu v Ríme bolo pridelené aj BBSJ v Litave, kde je centrum tohto spoločenstva pre Slovensko
Členom BBSJ sa môže stať každý: biskupi, kňazi rehoľníci aj každý veriaci.
So súhlasom Rímskokatolíckeho farského úradu v Predajnej prevzaté zo stránky http://litava.fara.sk//

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry