jún, 2021

Filter

Žiadne púte

DOĽANY

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Doľany, Doľany 123, 900 88 Doľany
Telefón: 034/65 95 292
webová stránka: www.dolany.fara.sk
e-mail: rkfudolany@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

DOĽANY – Kaplnka sv. Leonarda, pustovníka a vyznavača
Žil v 5. stor. na dvore franského pohanského kráľa Chlodovika I. (Ludviga). Sv. Leonard pochádzal zo vznešeného rodu a mal plnú dôveru kráľa. Napriek tomu, že bol pohan, bol láskavý k svojím blížnym, najmä zajatým a uväzneným.Kráľ Chlodovik si vzal za manželku zbožnú Klotildu, dcéru kresťanského burgundského (francúzskeho) kráľa a pod jej vplyvom prijal r. 496 krst v meste Remeš z rúk sv. biskupa Remigia. Spolu s ním bol pokrstený aj Leonard. Po boku biskupa Remígia pokračoval ku kresťanskej dokonalosti, taktiež ho vysvätil za diakona a neskôr za kňaza. Sv. Leonard rozdal svoj majetok chudobným a stal sa horlivým kňazom.

Neskôr sa uchýlil do kláštora a stal sa mníchom. Roku 500, keď zomrel opát kláštora sv. Maximin, ktorý bol vzorom sv. Leonardovi, opustil kláštor. Išiel do mesta Limoges a v blízkej hore sa usadil ako pustovník. Vystaval si tu kaplnku, kde sa modlil a rozjímal. Neskôr začal hlásať Božie Slovo okolitému ľudu a pod jeho vplyvom sa veľa hriešnikov obrátilo k Bohu.V tom čase kráľ Thodobert, ktorý panoval nad Akvitániou, bol na poľovačke a sprevádzala ho aj manželka, ktorá bola v požehnanom stave. Zrazu sa jej priťažilo a bola v nebezpečenstve života. Lekári jej nevedeli pomôcť. Až na príhovor sv. Leonarda porodila zdravé dieťa. Kráľ mu z vďaky daroval les a pomohol mu vystavať kláštor i chrám. Tak vznikol preslávený kláštor sv. Leonarda v Noble. U kráľa si vyprosil milosť, aby mohol nevinných väzňov prepúšťať na slobodu. Celý život bol pokorným Božím služobníkom. Dožil sa vysokého veku. Zomrel 6. novembra 559. Pochovaný bol v chráme v Noble. Vo Francúzsku je sv. Leonard vzývaní ako patrón väzňov a šťastného pôrodu. V Nemecku ako patrón proti nákaze zvierat. Na príhovor sv. Leonarda sa stalo veľa zázrakov za jeho života aj po smrti. Vyobrazuje sa v pustovníckom rúchu a drží v ruke zlomené putá.Úctu k sv. Leonardovi doniesli do Ompitála (Doľany) nemeckí osadníci, ktorí boli sem dosadení po tatárskych a tureckých vpádoch, keď bolo domáce obyvateľstvo vyhubené. Sv. Leonard je patrónom obce a je zobrazený aj v jej erbe. Doteraz sa v zimnom období stretajú ctitelia sv. Leonarda v kostolíku každú nedeľu ráno a konajú k jeho úcte pobožnosť. Odtlačok obecnej pečate poddanského mestečka Ompitál sa nachádza na dokumente z 20.decembra 1634. Pečiatka má kruhopis SIG.OTHENTHAL /SIGILUM OPPIDI OTTENTHAL – v preklade: Pečať mestečka Ompital/. Znamením pečate je sv. Leonard, svätec, mních, rehoľník v habite, Francúz narodený v Akvitánii. V Ompitáli sa teší veľkej úcte už od 15 storočia, na znak čoho mu Ompitalania postavili 15 stor. kostolík. Odvtedy sa konajú v Ompitáli púte k jeho kaplnke, v nedeľu v oktáve Nanebovstúpenia Pána. Je patrónom uväznených, pastierov a rodičiek. Preto má v pečatidle atribúty putá a podkovy. V ompitálskej pečati však drží v rukách dva strapce hrozna, ako hlavný atribút mestečka Ompitál.
Text bol prevzatý z web stránky http://www.voderadyfara.wbl.sk/Putnicke-miesta.html

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry