jún, 2021

Filter

Žiadne púte

IVANKA PRI DUNAJI

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť sv. Jána Krstiteľa, Moyzesova 54, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Telefón: 02/459 43 897
webová stránka: www.fara.ivanka.sk
e-mail:
mapa:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Púte
Kým procesia je sprievod na zvýšenie slávnosti cirkevného sviatku, púť je cesta podniknutá za účelom návštevy posvätného miesta. Sprevádza ľudstvo od stredoveku, keď vznikali pútnické miesta, až po súčasnosť. Najviac pútnických miest na Slovensku vzniklo v rokoch intenzívnej rekatolizácie. Ivanskí farníci od nepamäti vykonávali púte k Panne Márii „Marietálskej“ do Marianky. O tom, ako taká púť prebiehala, máme záznam od Rudolfa Bouška, v ktorom opísal svoje zážitky, ale aj spomienky starších farníkov:
Pred začiatkom púte sa  konala v kostole sv. omša, kde dostali pútnici požehnanie. Po jej skončení sa zhromaždili pred kostolom a zoradili sa do sprievodu. Na čele sprievodu niesli kríž, za ním zástavy. Dievčatá niesli stuhami ovenčenú sochu Panny Márie. Kňaz vyprevadil pútnikov za dedinu, smerom do Vajnôr. Cestou sa spievali pútnické a mariánske piesne (vo farnosti sa zachoval ručne písaný spevník z r. 1892). Dôležitú úlohu mali počas putovania predspeváci a modleníci, niekedy pútnikov sprevádzala aj ivanská dychovka. Okrem spievania sa pútnici modlili ruženec, resp. iné vhodné modlitby. V Rači mali prestávku, počas nej sa občerstvili a nabrali sily pokračovať. Cesta ďalej viedla cez hory, to znamená na záhorskú stranu  Malých  Karpát. Keďže sa putovalo deň vopred (v sobotu), po príchode na miesto sa išiel vybaviť nocľah. Väčšina pútnikov mala stabilný nocľah, zabezpečený v Marianke po známosti z predchádzajúcich rokov, niektorí nocovali v Stupave. Potom pútnici pristúpili k spovedi a v nedeľu ráno k sv. prijímaniu. Nasledovala pobožnosť krížovej cesty a po účasti na sv. omši sa sústredili pri soche Božského srdca, kde sa s pútnickým miestom rozlúčili a prisľúbili účasť aj na budúci rok. Ešte si nabrali vodu zo Svätej studne a vydali sa na spiatočnú cestu. Po príchode do Rače čakali na starších pútnikov konské povozy, ktoré ich odviezli ku krížu pri dedine. Pri ňom sa stretli s tými, ktorí doputovali peši a aj s domácimi, ktorí ich očakávali a všetci vedno v procesii prišli do kostola, kde sa konala ďakovná pobožnosť. Účastníci púte odovzdávali domácim tzv. účastok podaním ruky so slovami: ‚aby ste boli účastní Panny Márie Marietálskej‘ a obdarovali ich posvätenými obrázkami alebo inými púťovými predmetmi.
V kronike máme opísanú aj púť farára Ferenciho pri príležitosti jubilea pápeža Leva XIII. v r. 1887, počas ktorej v dňoch 22 decembra až 9. januára okrem verejnej audiencie v Ríme navštívil tiež Benátky, Neapol, Pompeje, Loreto a Florenciu.

Kaplnka sv. Rozálie
V parku v strede dediny na rozhraní katastra bývalých samostatných dedín Ivanky a Farnej sa nachádza  kaplnka sv. Rozálie. Vznikla v roku 1832,  ako prejav vďaky obyvateľov obcí Ivanka a Farná za ukončenie morovej epidémie a v roku  2005 bola komplexne obnovená.   Predstavuje budovu centrálnej dispozície na kruhovom pôdoryse, z ktorého vystupuje do exteriéru v časti vstupu mohutný portál, po bokoch s dvojicou pilastrov, ukončený trojuholníkovým frontónom s hladkým tympanónom s profilovaným čelom a so zuborezovým vzorom. Kaplnka je zaklenutá kupolou, vo vrchole sa nachádza drevený tambur so zvonom a so šiestimi zvukovými otvormi s roletami,  ukončený šesťbokou strieškou zvoncového tvaru, na ktorej sa nachádza ďatelinkový kovový kríž.
Vybavenie kaplnky tvorení klasicistický oltár so sadou svietnikov a dvoma relikviármi trojuholníkového tvaru, v jednom s čiernou (morovou) rukou. Nad oltárom je umiestnený v pravouhlom ráme obraz v spodnej časti s dobovým zobrazením Ivanky zo začiatku 19. storočia, v hornej časti sa v oblakoch vznáša patrónka kaplnky sv. Rozália, po stranách sú postavičky anjelov.
Kaplnka sv. Rozálie, ako kvalitná  sakrálna klasicistická architektúra, spolu s hodnotnými rokokovými relikviármi a rokokovým strieborným večným svetlom a oltárnym obrazom svätice s ojedinele sa vyskytujúcou vedutou miestnej dediny, boli v roku 2009 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.
Text bol so súhlasom Farského úradu v Ivanke pri Dunaji prevzatý zo stránky http://www.fara.ivanka.sk/historia-farnosti.html

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry