november, 2021

Filter

Žiadne púte

NITRIANSKA BLATNICA – ROTUDNA SV. JURAJA

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Nitrianska Blatnica 422, 956 04 Nitrianska Blatnica
Telefón: 038/53 94 288
webová stránka:
e-mail: nitrianska.blatnica@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Svätojurajská púť k Rotunde sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici
Neďaleko Piešťan, nad obcou Nitrianska Blatnica, stojí dodnes v lesoch ukrytý malý kamenný kostol – Rotunda sv. Juraja. Vznikol v dávnych dobách. Od svojho začiatku niekoľko storočíbol živým stánkom kresťanskej viery. Potom neskôr, na dlhý čas ľuďmi opustený, takmer zanikol. Napokon prestál všetky nepriazne osudu, aby nám dnes dokladal a pripomínal naše národné kresťanské korene v jeho viac ako tisícročnej existencii. Vedie k nemu viacero značených turistických ciest. Kto sa k nemu vydá po trase z Nitrianskej Blatnice, ocitne sa na veľmi starej historickej ceste, ktorá v minulosti spájala Ponitrie s Považím a pokračovala na Moravu. Rotunda Jurko, ako kostolík ľudia stáročia nazývajú, sa nachádza na južnom úpätí Považského Inovca 5,5 km severozápadne nad Nitrianskou Blatnicou. Patrí k najstarším pôvodným sakrálnym stavbám na území Slovenska Unikátne má zachované pôvodné múry až do výšky takmer 6 metrov. Vznikla v období Veľkej Moravy v druhej polovici 9. storočia. Pri svojom vzniku bola súčasťou dvoch veľmožských dvorcov, neskôr osady, ktorá v 13. storočí zanikla. V nasledujúcich storočiachsa rotunda premenila na ruinu. Až v období renesancie okolo roku 1530 bola opravená. Podľa písomných dokladov v poslednej štvrtine 16. storočia putovalo k rotunde terciárske Bratstvo sv. Františka, ktoré bolo napojené na františkánsky konvent v Hlohovci. Pravdepodobne už koncom 16. storočia bola k rotunde pristavená malá, dodnes zachovaná pustovňa. Sporadicky v nej bývali pustovníci.Okrem pomoci farárovi pri celebrovaní ich príkladne cnostný život bol vzorom pre obyvateľov farnosti.Zároveň sa starali aj o rotundu. Posledný pustovník tam pôsobildo roku 1814. V období 17. storočia bola pri rotunde postavená pustovnícka škola. Medzi jej významných žiakov patril ostrihomský primas kardinál Ján Scitovský. Neskôr, po zániku školy, bola jej budova používaná ako horáreň. V roku 1962 bola asanovaná. V období baroka v roku 1777 došlo k radikálnejšej prestavbe interiéru rotundy, kvybudovaniu tehlových klenieb nad loďou a apsidou, murovanejempory a k prístavbe veže so zvonicou v exteriéri. Nepoznáme dôvod a pohnútky ktoré viedli k oprave ťažko poškodenej stavby „stratenej“ v horách a k znovu oživeniu potreby kultovej funkcie rotundy v prvej polovici 16. storočia. Dnes však s vďakou a pokorou vnímame tento odkaz minulých generácií, ktoré zachránili najstaršiu stojacu rotundu na Slovensku pred úplným zánikom. Tradícia svätojurajských púti k Rotunde sv. Juraja začala pravdepodobne niekedy po oprave rotundy v 16. storočí. Koná sa, ak to kalendárovo vyjde,v nedeľu vo sviatok sv. Juraja 24. apríla, alebo v prvú nasledujúcu nedeľu po dni tohto sviatku. Pri rotunde sa slúži fundačná omša za početnej účasti veriacich pútnikov z celého Slovenska. Aj v uplynulých 40-tych rokoch politickej nepriazne v 2. polovici 20. storočia sa pri rotunde schádzali ľudia, aby sa hlásili ku kresťanským hodnotám a uctili si pamiatku svätca. Takmer 500 ročná tradícia radí Rotundu sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici k najstarším pútnickým miestam na Slovensku a už dávnejšie sa začala spájať aj s pripomínaním cyrilo-metodskej misie.
autor textu: Akad. mal. Jozef Dorica , reštaurátor

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry