november, 2021

Filter

Žiadne púte

NITRA – ZOBORSKÝ KLÁŠTOR

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Kamenná 65, 949 01 Nitra
Telefón:
webová stránka: www.zoborskyklastor.sk
e-mail: zoborskyspolok@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Zoborský kláštor je historicky najstarším známym kláštorom na Slovensku. Podľa historikov vznikol niekedy v rozmedzí rokov 850 – 880, v ideálnej polohe z pohľadu potrieb benediktínskeho konventu.
Postavili ho v malej kotlinke v lesoch na západnom svahu Zobora, len 3 km od Nitry. Benediktínsky kláštor sv. Hypolita plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho centra v Uhorsku. Ku kláštoru sa viažu aj najstaršie a najcennejšie písomné doklady z nášho územia – Zoborské listiny, pochádzajúce z rokov 1111 a 1113. Cieľom benediktínskych misionárov bolo dosiahnutie vyššej úrovne života obyvateľov vtedajšej “barbarskej” spoločnosti, a to nielen v náboženskej oblasti. V duchu hesla “Ora et labora” (Modli sa a pracuj) sa život benediktínov delil na čas venovaný velebeniu Boha a na fyzickú prácu, ktorá popri prepisovaní a iluminovaní starých rukopisov a starostlivosti o chorých a chudobných zahŕňala aj obhospodarovanie kláštorných majetkov (polia, záhrady, dielne, mlyny a pod.). Prostredníctvom nich sa obyvatelia priľahlých oblastí oboznamovali s vyspelejšími technikami hospodárenia, ktoré im uľahčovali kultiváciu často nehostinného prostredia. Kláštor poskytoval útočisko pre obchodníkov. Bol hodnoverným miestom.
Pri kláštore pôsobila škola, bola tu nemocnica, lekáreň. Mnísi tu pôsobili až do roku 1468, kedy pápež pridelil všetky majetky Zoborského opátstva biskupstvu. V roku 1471 kláštor prepadlo a zničilo Kazimírové poľské vojsko.
Na tomto mieste dal v rokoch 1692 – 1695 biskup Blažej Jaklin postaviť nový Kláštor sv. Jozefa a povolal tam kamaldulský mníšsky rád. Mnísi sa okrem modlitieb a fyzickej práci zaoberali aj obchodom, prijímali peniaze do úschovy a požičiavali na úrok a venovali sa aj vedám. Pôsobil tu jazykovedec brat Hadbavný, ktorý zostavil latinsko – slovenský slovník, preložil Bibliu do slovenčiny.
Študoval a pôsobil tu brat Cyprián, známy lietajúci mních. V roku 1782 cisár Jozef II. zrušil Zoborský kláštor. Budova ďalej slúžila ako manufaktúra na výrobu súkna,  klimatické kúpele, kláštorný hostinec. V rokoch 1937 – 1950 tu pôsobila rehoľa verbistov, ktorých sem povolal biskup Karol Kmeťko. Dňa 1. júla 1953 areál kláštora prebralo  zdravotníctvo a otvorili liečebný ústav, dnes Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, v ktorej areáli sa nachádzajú pozostatky kláštora.

Zoborský kláštor –  nedocenený  poklad
– Prvý kláštor na území Slovenska  – kláštor sv. Hypolita  v rokoch  880 – 1468.  Vznik benediktínskeho  kláštora  rok  800 – 850 (?),  najneskôr  rok  880 !
– Centrum náboženského,  verejnoprávneho a kultúrneho diania.  Cieľom benediktínov bolo okrem kristianizácie  aj dosiahnutie vyššej úrovne života obyvateľov.
– Prvá  nemocnica  a  lekáreň  na  území  Slovenska.
– Maurusova  legenda o sv. Svoradovi – Andrejovi a Benediktovi, najstaršia zachovaná latinsky   písaná stredoveká próza z prostredia Slovenska. Vznik legendy sa väčšinou datuje do rokov 1064-1070.
– Prvá zachovaná písomná zmienka o škole na území Slovenska,  ktorú založili benediktíni pod Zoborom,  pochádza  z konca 10. storočia.
– Sv. Andrej – Svorad a Benedikt  –   prví  svätci pochádzajúci z územia Slovenska, kanonizovaní v roku  1083.
– Hodnoverné miesto –  dnes notársky úrad.
– Najstaršie   zachované   písomnosti  – Zoborské   listiny, rok 1111 a rok 1113.
– Pozdvihnutie poľnohospodárstva, remesiel, založenie  vinohradov a  vinohradníctva.
– Podľa českého kronikára  Kosmasa  ( ╬ 1178 ), kráľ Svätopluk  zomrel r. 896 v benediktínskom  kláštore na  Zobore.

Kláštor sv. Jozefa – ZOBOR,
kamaldulskí mnísi 1692 – 1782 (benediktíni).

– Mních Cyprián študoval a pôsobil i na Zobore – zostavil herbár.
– Brat  Hadbávny – prvý  preklad  Biblie  do  slovenčiny  1756 – podľa  kultúrnej kamaldulskej  gramatiky, prvá spisovná  slovenčina.
Text zostavil: Ing. Ján Kratochvíl, Zoborský skrášľovací spolok

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry