jún, 2017

Filter
25máj - 4júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
2jún - 3Celý deň2. púť kresťanských zdravotníkov - Levoča - Mariánska hora
3júnCelý deňFatimská sobota – Nitra – Kalvária
3júnCelý deňFatimská sobota – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
3júnCelý deňFatimská sobota – Turíce - Koinonia Ján Krstiteľ – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
3júnCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
3júnCelý deňFatimská sobota – Hora Zvir, Litmanová
3júnCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3jún - 4Celý deňZoslanie Ducha svätého - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3jún - 5Celý deňTuričná púť k Sedembolestnej – Šaštín – Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
3jún - 4Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Buková Horka
4júnCelý deňMalá púť – Hora Zvir, Litmanová
9júnCelý deňNoc kostolov – Nitra
9júnCelý deňNoc kostolov – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
9júnCelý deňNoc kostolov – Skalka nad Váhom – Kláštor benediktínov na Veľkej Skalke
9jún1:00- 1:00Noc kostolov – Zoborský Kláštor
10jún - 11Celý deňPúť k Najsvätejšej Trojici – Rajecká Lesná – Frivald
10jún - 11Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Krásny Brod
10júnCelý deňVečer milosrdenstva – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
11júnCelý deňJarná púť – Turzovka – Hora Živčáková
13júnCelý deňMimoriadna púť - storočnica fatimských zjavení - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
19jún - 25Celý deňSympózium ORA et ARS – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
23júnCelý deňPúť onkologických pacientov – Rajecká Lesná – Frivald
24jún - 25Celý deňFestival mládeže – Pozba – Studnička, farnosť Beša
24júnCelý deňPúť prvoprijímajúcich detí a rodičov – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
24jún - 25Celý deňPúť rodín - hlavná púť - Višňové
25júnCelý deňPúť ozbrojených síl a ozbrojených zborov, hasičov a zdravotníkov – Pozba – Studnička, farnosť Beša
25júnCelý deňPúť rodín – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky

DIVÍN

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Všetkých svätých Divín, Mons. Konštantína Loju 649/63, 985 52 Divín
Telefón: 047/439 73 06
e-mail: divin@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka sv. Anny     
V 18. storočí bola v Divíne postavená kaplnka svätej Anny. Stojí na cintoríne na južnej strane hradného kopca pod zrúcaninou hradu priamo pred jeho niekdajšou bránou.
Vznik tejto sak­rál­nej stavby da­tujú nie­ktorí au­tori štú­dií o Di­víne do roku 1755, kým iní jej vznik  uvá­dzajú v roku 1775. Re­ál­nejší je podľa nášho ná­zoru rok 1755. Pri roku 1755 sa uvá­dza meno miest­neho fa­rára Ju­raja Ru­dinca, na pod­net kto­rého táto stavba vznikla. Te­ó­ria, že „ka­plnku pos­ta­vili ako ná­hradu za kostol svätej Anny v Dob­roči, ktorý bol pô­vodne ka­to­lícky, ale v roku 1696 pre­šiel do rúk evan­je­li­kov“, je len mlad­šou kon­štruk­ciou. Dru­hým, tak­tiež ne­po­tvr­de­ným dô­vo­dom vzniku stavby „bola pa­miatka na výro­čie do­bytia hradu Di­vín Tur­kami (180-te, resp. 200-té), aby sa tam, kde pre­tieklo tak veľa krvi, ko­nali uzmie­ru­júce púte“. 9. júna 1780 pá­pež Pius VI. ob­daril ka­plnku od­pust­kami. Od­vtedy tu oby­va­te­lia zo ši­ro­kého okolia uc­tie­vajú matku tej, ktorá svetu po­ro­dila Spa­si­teľa. Táto sláv­nosť spo­jená s pú­ťou na kal­váriu sa v Di­víne koná kaž­do­ročne cez ví­kend blízky dňu mena sv. Anny. Otázka vzniku ka­plnky si vy­žiada hlbší his­to­rický vý­skum.
Ka­plnka sv. Anny je malá jed­no­pries­to­rová stavba s po­ly­go­nál­nym uzá­ve­rom a s dre­ve­nou ve­žič­kou na sed­lo­vej stre­che. V ka­no­nic­kej vi­zi­tá­cii di­vín­skej far­nosti z roku 1912 sa uvá­dza, že ka­plnka bola pos­ta­vená z ka­me­ňov ruín di­vín­skeho hradu a má je­den 15-ki­lo­gra­mový zvon. V roku 1942 bola ka­plnka v pod­stat­nej miere zre­kon­štru­o­vaná. Pri op­rave ol­tára, ktorú v roku 1981 vy­ko­nal aka­de­mický ma­liar Ľu­do­vít Štrom­pach, sa pod ob­ra­zom sv. Anny po­da­rilo ob­ja­viť a ná­sledne zre­kon­štru­o­vať cennú ole­jo­maľbu sv. Jo­a­chima a Anny.
Po­čas po­sled­nej re­kon­štruk­cie ka­plnky v roku 1990 bol ku ka­plnke pri­sta­vený aj prí­stre­šok, pod kto­rým sa vzhľa­dom na malý prie­stor vo vnútri ka­plnky ko­najú už spo­mí­nané od­pus­tové sláv­nosti. Ka­plnka má pô­vodný ro­ko­kový ol­tár a na klenbe fre­sku s te­mati­kou „Reg­num Ma­ria­num“. Na  nej  sv. Šte­fan  obe­tuje  uhor­skú krá­ľov­skú ko­runu Panne Márii, pat­rónke Uhor­ska.
Kaplnka sv. Anny sa na­chádza na jednom z dvoch existujúcich divínskych cintorínov (pô­vodne boli štyri). Tento cintorín vznikol v 19. storočí. Pôvodne bol určený pre významné divín­ske rodiny. Okrem obyvateľov obce sú tu pocho­vaní aj niektorí divínski farári: Matej Krššák, Ján Neyman, Matej Dobiáš a Ján Páva a príslušníci rodu Zichyovcov – gróf Eduard Zichy a grófka Kata­rína Zichyová.
Nachádza sa tu aj rodinná hrobka les­ných úradníkov divínskeho panstva Gillerov­cov, Jozefa Fialu a rodiny známeho divín­skeho teológa a historika Ľudovíta Nováka. V rámci poslednej rekonštrukcie kaplnky sv. Anny bola neďaleko nej vybudovaná krížová cesta, ktorá končí na kalvárii pri troch krí­žoch pri­pomínajúcich smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Od 90-tych ro­kov minulého storočia sa tu každý rok ko­najú odpustové slávnosti spojené s bohatým kultúr­nym programom a jarmokom.
– spracované podľa knižnej publikácie DIVÍN – svedkovia histórie
Text poskytol: Rímskokatolícky farský úrad, Divín

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Zoborský skrášľovací
spolok, Nitra
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry