august, 2017

Filter
5augCelý deňPúť Rádia LUMEN – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
5augCelý deňFatimská sobota – začiatok Hlavnej púte – Hora Zvir, Litmanová
5augCelý deňFatimská sobota – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
5augCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
5augCelý deňFatimská sobota – Nitra – Kalvária
5aug - 6Celý deňDiecézna púť k úcte Panny Márie Snežnej - Úhorná
5augCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
5augCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
5augCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
6augCelý deňHlavná púť - výročie zjavení, Premenenie Pána – Hora Zvir, Litmanová
6augCelý deňPúť ku cti Panny Marie Nanebovzatej - Starý Tekov, Križny vrch pri Leviciach
6augCelý deňPúť rómov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
6augCelý deňPúť ku cti Matky Božej - Rajčany - Mechovička
11augCelý deňPúť k sv. Filoméne - Spišské Podhradie
11aug - 15Celý deňPúť pod Znievom - Kláštor pod Znievom
12aug - 15Celý deňPúť k Matke Božej - Nitra - Kalvária
12aug - 13Celý deňPúť k Nanebovzatej Panne Márii - Červený Kameň
12aug - 13Celý deňPúť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie - Slovenský Grob
12aug - 13Celý deňPúťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - Trstín - Hájiček
12augCelý deňVečer milosrdenstva – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
12aug - 13Celý deňNanebovzatie Panny Márie - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13augCelý deňMimoriadna púť - storočnica fatimských zjavení - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13aug - 20Celý deňPúť ku cti Nanebovzatej Panny Márie - Oščadnica
14aug - 20Celý deňPúť k Madone Žitného ostrova - Dunajská Lužná
15augCelý deňVýročná púť k sviatku Nanebovzatia Panny Márie - Nitra - Kalvária
18augCelý deňPúť mladých – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
19aug - 21Celý deňPúť na sviatok Panny Márie Kráľovnej – Nová Ves nad Žitavou, pútnický areál Studnička
19aug - 20Celý deňArchieparchiálna púť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
19augCelý deňDeň ku cti sv. Huberta – Rajecká Lesná – Frivald
20augCelý deňPúť pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie - Plavecký Mikuláš
20augCelý deňPúť mužov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
24aug - 27Celý deňPešia púť z Košíc do Levoče po Svätojakubskej ceste
26aug - 27Celý deňPúť ku cti Panny Márie Kráľovnej – Rybany
26augCelý deňPúť televízie Lux – Rajecká Lesná – Frivald
27augCelý deňPúť rodín – Pozba – Studnička, farnosť Beša

RUDNÍK

Patrocínium: sv. Anna
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Rudník, Rudník 172, 044 22 Rudník
Telefón: 055/46 642 33
webová stránka:
e-mail: rudnik@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Pútnický kostol sv. Anny sa nachádza vo východnej časti Slovenského rudohoria na úpätí Volovských vrhov pod Kobylou horou 2,5 km od obce Rudník v horách.
Pôvodne na mieste, kde stojí terajší pútnický kostol sv. Anny, stála pri prameni sv. Anny drevená kaplnka zasvätená sv. Anne, ku ktorej prichádzalo čoraz viac veriacich, najmä baníkov, ktorí tade prechádzali z Rudníka a Poproča za prácou do baní na Zlatej Idke a prosili sv. Annu o pomoc a ochranu pre seba a svoje rodiny.  Je známe, že už v r.1711 sa konali verejné púte na toto miesto, čo dosvedčuje i listina ostrihomského arcibiskupa, kardinála Christiána Augusta von Sachsen, ktorú vydal na žiadosť prepošta Mikuláša Fromholda r.1711, a  ktorá potvrdzuje výsady tohto pútnického miesta. Andrej Sauberer, jasovský opát premonštrátskej  rehole, dal postaviť terajší murovaný pútnicky kostol sv. Anny. So stavbou murovaného kostola sa začalo v r. 1750 a postavený bol v r.1770. Výročie konsekrácie sa slávi 25. júla. Staviteľom kostola v rokokovom štýle je pravdepodobne staviteľ Anton Salzgeber z Košíc.

Je to jednoloďová stavba s polygonálnym zakončením s pristavanou sakristiou. Do r.1775 patril pútnicky kostol sv. Anny do farnosti Poproč. Potom bol pričlenený k novovytvorenej farnosti Rudník, do ktorej  patrí doteraz.

Bohoslužby v pútnickom kostole zabezpečovali členovia rehole premonštrátov z Jasova až do zrušenia rehole Jozefom II. (26.3.1787). Potom spravovali pútnicke miesto kurátori poväčšine správcovia farnosti Rudník a nie je známe, či sa organizovali púte i naďalej. No už od roku 1792 sa opäť každoročne konali verejné púte na sviatok sv. Anny 26. júla a tri krát v roku a to v sobotu a v nedeľu po sviatku sv. Anny, okolo 15. septembra a po Veľkej noci.  Kázne na pútnickom mieste boli v reči slovenskej, maďarskej i nemeckej. Bohoslužby boli aj v Byzantskom obrade. 24. apríla 1793 vydal pápež Pius VI. novú odpustkovú listinu pre

kostol sv. Anny. Košický občan Juraj dal v r. 1796 ozdobiť obraz sv. Anny striebornou korunkou z vďačnosti za uzdravenie z tuberkulózy. Správca pútnického kostola a farár v Rudníku, Václav Steppánek, zaznamenal aj iné pozoruhodné udalosti na pútnickom mieste, no žiadna z nich nebola kanonicky vyšetrená a potvrdená.

25.septembra 1856 pápež Pius IX. udelil úplné odpustky pre pútnikov, ktorí navštívia kostol sv. Anny v deň jej sviatku a splnia zvyčajné podmienky. Pre rastúci počet kúpeľných hostí v neďalekých Rudníckych kúpeľoch sa pútnicky kostol sv. Anny stáva i kúpeľným kostolom.

V časoch komunistického režimu, napriek snahe tohto režimu zlikvidovať, alebo aspoň zamedzovať púte, ale i vďaka obetavosti a horlivosti správcov pútnického miesta, správcov farností Rudník a Poproč, sa púte neprestajne konali a práve tu sa veriaci, celé rodiny z okolitých miest a dedín v ťažkých časoch posilňovali vo viere. Prichádzali v sprievode s krížom na čele veriaci z Košíc, z Moldavy nad Bodvou z Kojšova už deň pred odpustom.

V roku 1989 sa uskutočnila oprava vonkajšej fasády kaplnky. V rokoch 1995 – 1997 sa uskutočnila oprava vnútornej omietky kaplnky, odvlhčenie vonkajších múrov, nová elektroinštalácia, osvetlenie, ozvučenie a výmaľba vnútra kaplnky. Projekt elektroinštalácie, ozvučenia a osvetlenia daroval ako dar pre kostol Ing. Peter Jacko zo Zlatej Idky. Elektroinštaláciu urobili elektrikári z Poproča. Výmaľbu interiéru kaplnky urobil maliar Pavol Milkovič z Čierneho Poľa. Kaplnku sv. Anny po obnove slávnostne posvätil 26.júla 1997 Mons. Eduard Kojnok, rožňavský sídelný biskup.
V r.2001 navštívil toto pútnicke miesto aj Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup, metropolita.
V marci  r.2002 sa neznámi zlodeji vlámali do kostola a ukradli dva oltárne obrazy olejomaľby na plátne z bočných oltárov – obraz Šaštínskej Sedembolestnej Panny Márie a obraz sv.Norberta, ako sa pri kríži modlí za spolubratov. Doteraz sa obrazy nenašli.
Text poskytol: Rímskokatolícky farský úrad, Rudník 

 

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry