január, 2021

Filter

Žiadne púte

TOMÁŠIKOVO

Patrocínium: Najsvätejšia Trojica
Hlavná púť pri jaskyni Lurdskej Panny Márie: najbližšia sobota ku dňu sviatku Narodenia Panny Márie 8. septembra
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad Tomášikovo, 925 04 Tomášikovo 320
Telefón: 031/7855 113
webová stránka:
Tomášikovo je obec v okrese Galanta s asi 1500 obyvateľmi. Títo sú v prevažnej miere katolíci. Kostol, postavený v r. 1801, je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Známou pamätihodnosťou v obci je kaštieľ Eszterházyovcov. Majiteľom kaštieľa bol na konci 19. storočia gróf Michal Eszterházy. Správcom jeho majetku bol Dózsa Prenoszil, jeho manželkou bola Mária-Irma Zalkaová, sesternica biskupa v Győri. Mali dve deti: hluchonemú Margitu a syna, ktorý zomrel v mladom veku. Margitka je hlavnou postavou príbehu o lurdskej jaskyni.
Margita ako štvormesačná prekonala vážny zápal mozgových blán. Tri dni bola v bezvedomí a lekár sa vzdal nádeje na jej prežitie. Ako osemmesačná vypadla slúžke z rúk, pritom sa jej poškodil ľavý zvukovod. Jej matka si vtedy zaumienila, že s ňou pôjde na púť do Lúrd. S farárom Dr. Františkom Koperniczkým z Veľkých Ludaníc a učiteľom náboženstva Imrichom Nádorom strávili v Lurdoch v r. 1901 tri dni. O polnoci sa konala procesia. Matka dievčatka nahlas prosila Pannu Máriu o pomoc a príhovor, aby Margita mohla povedať čo len pár slov. Počas procesie sa zdravotný stav Margity začal zlepšovať. Jej matka si tam vtedy zaumienila, že dá v Tomášikove postaviť na počesť Svätej Panny jaskyňu, aká je v Lurdoch. Po návrate sa radili, kde by jaskyňa mala byť postavená. Na výslovné želanie uzdraveného dievčaťa ju postavili na cintoríne blízko vchodu. Podľa starých prameňov z pera farára Jána Vörösa kamene na stavbu dali priviesť priamo z Lúrd. Na vnútornej strane jaskyne je nápis: „Postavená z vďaky v r. 1901, posvätená 28. apríla.“
Ignác Holéczy, vtedajší dekan-farár podal na Arcibiskupský úrad v Ostrihome žiadosť o povolenie pútí k jaskyni. Biskup József Boltizár, generálny vikár odpovedal nasledovne: „Návštevníci jaskyne pokorným vykonaním modlitby môžu získať odpustky. Na tento účel nech sa použije táto modlitba: »Pri tvojom počatí, Panna Mária, si bola nepoškvrnená, prihováraj sa za nás u Otca, ktorého Syna, Ježiša, si porodila z Ducha Svätého.« Ostrihom, 5. augusta 1901, Jozef Boltizár, biskup, generálny vikár.“ Krátko nato sa pozornosť obyvateľov okolitých obcí, a neskôr celého Žitného ostrova upriamila na jaskyňu a kvôli odpustkom ju vyhľadalo mnoho veriacich, najmä v deň Narodenia Panny Márie. Takto v Tomášikove vznikla popri tzv. veľkých hodoch (nedeľa Najsvätejšej Trojice) tradícia druhých, jaskynných hodov. Ani nie za jedno desaťročie sa z Tomášikova stalo známe pútnické miesto. Na výslovné želanie ostrihomského arcibiskupa kardinála Jusztiniána Serédyho, ktorý sem prišiel v r. 1934 osobne, 8. september sa stal aj dňom stretnutia mládeže. Farár Ján Vörös v r. 1939 napísal: “Okrem pátra Kerkaya tu bol aj kaplán Imrich Hóka a Ján Drahos, generálny vikár z Ostrihomu. Procesia sa konala od kostola po celej dedine. Imrich Hóka spočítal účastníkov. Bolo ich desaťtisíc, pričom mnohí odišli z bohoslužby domov alebo na jarmok… V dnešný deň pristúpilo k stolu Božiemu tisíc prijímajúcich. To všetko by sa nebolo neuskutočnilo, keby nebolo tohto pútnickeho miesta.“ Posledné oslavy kvôli vojne boli v r. 1943. Po nej nasledovala dvojročná prestávka, po ktorej sa opäť začali púte v deň Narodenia Panny Márie. Od r. 1960 však politické pomery nedovolili pokračovať v tejto tradícii. Až v r. 1990 vtedajší farár Štefan Bíróczi obnovil púte. V ďalších rokoch počet pútnikov dosiahol niekoľko tisíc.
V súčasnosti sa púte konajú takým spôsobom, že niektorí pútnici prichádzajú do filiálneho kostola vo Vozokanoch, kde sa vyspovedajú a pešo putujú do Tomášikova. Iní sa stretávajú pri kostole, kde sa koná adorácia. Odtiaľ putujú potom spolu na cintorín, kde sa pri jaskyni celebruje slávnostná svätá omša. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch dekrétom vyhlásil toto miesto 5. septembra 2015 za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy bez rozdielu národnosti, a na základe vyše storočnej tradície určil za výročný deň púte sobotu, ktorá je najbližšia ku dňu sviatku Narodenia Panny Márie.
Ladislav Tóth
Literatúra:
www.tomasikovo.skwww.panoramy.sme.sk

Text bol so súhlasom Arcibiskupského úradu v Trnave prevzatý z webovej stránky http://www.abu.sk/arcidieceza/putnicke-miest/

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry