január, 2021

Filter

Žiadne púte

TERCHOVÁ

Patrocínium: sv. Cyril a Metod
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad,Farnosť sv. Martina, 013 06 Terchová
Telefón: 041/5695190
webová stránka: www.terchova.fara.sk
e-mail: terchova@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Až do roku 1731 chodievali veriaci z Terchovej na pobožnosti do 15 km vzdialeného Varína. V tomto roku si postavili svoj prvý kostol, patrónom ktorého sa stal sv. Martin. Celé dve storočia slúžil tento Dom Boží svojmu veľkému poslaniu. Ako sa dedina rozrástla, potrebovali veriaci omnoho väčší stánok Boží. Tak sa rozhodli v roku 1938 pod vedením tunajšieho duchovného Štefana Bittera vybudovať nový kostol. Stavať sa začalo o tri roky neskôr. Projekt stavby navrhol Ing. Arch. Milan Harminc. Po získaní financií a vykopaní základov položili v roku 1942 základný kameň budovy nového kostola. Na jeseň 1944 roku už bola stavba kostol postavená, omietnutá a pokrytá šindľom. Začiatkom jari budúceho roka však zasiahol krutý vír vojnového besnenia. Popolom ľahlo 155 obytných domov vrátane farskej budovy (8. – 9.4. 1945). Poškodeným ponúkla prístrešie hrubá stavba kostola.
Po dokončení stavby sa pristúpilo k vyhotoveniu hlavného oltára. Nad oltárom sa ako jeho súčasť vypína mohutný kríž s Ukrižovaným. V hlavnej chrámovej lodi je umiestnených v dvoch radoch 23 symetricky usporiadaných lavíc. Tri chrámové lode sú od seba oddelené mohutnými okrúhlymi stĺpmi. Strop hlavnej lode je kazetový, bočné lode majú jednotlivé stropy rovné.

Nový kostol bol konsekrovaný 8. októbra 1949 apoštolským administrátorom Nitrianskej diecézy biskupom Dr. Eduardom Nécseym a zasvätili ho sv. Cyrilovi a Metodovi.

Interiér kostola prešiel v ostatných rokoch podstatnými premenami. Jeho súčasťou sa stala Krížová cesta. Priečelie sanktuária vyplnili drevené plastiky solúnskych vierozvestov. V roku 1976 vytesali terchovskí kamenári obetný oltár. Popri výtvarných podobizniach evokujú cyrilometodskú tematiku v interiéri predovšetkým pôsobivé okná. Do skla vypieskované obrazy  pripomínajú kľúčové momenty zo života sv. Cyrila a Metoda. Návrhy vypracoval P. Emil Prokop SVD. Priečelie kostola zvýrazňujú sochy vierozvestov. Pekným doplnkom je súsošie Snímanie z kríža, nachádzajúce sa pred vchodom do sakristie.

Terchovský kostol s cyrilo-metodským patrocíniom predstavuje skutočnú architektonickú dominantu tejto malebnej doliny. Stal sa vyhľadávaným miestom pre návštevníkov okolitého kraja.

V roku 1990 hneď po spoločenských zmenách sa chopil iniciatívy vtedajší správca farnosti P. Jozef Šabo SVD, ktorý prišiel s myšlienkou organizovať každoročne slávnosti na sviatok svätých Cyrila a Metoda 5. júla. Chcel, aby sa život a dielo patrónov kostola dostali do širšieho povedomia. Takto sa začali dnes široko známe „Cyrilometodské dni“. Slávnosti trvajú 3 až 4 dni a počas nich sa okrem duchovných akcií, sv. omší, krížovej cesty, vysluhovanie sviatosti zmierenia, koná aj viacero sprievodných kultúrnych akcií. Vyvrcholením býva sv. omša na vrchu Oravcové. Keď vznikla Žilinská diecéza sa  jej patrónmi stali sv. Cyril a Metod, toto vlastne spôsobilo, že slávnosti 5. júla sa stali diecéznou púťou.

Každoročne si pripomíname patróna našej farnosti sv. Martina.

Farnosť je známa svojimi kultúrnymi tradíciami a folklórom. Krásnym prejavom  týchto hodnôt spojených s duchovnými hodnotami je Jasličková slávnosť, ktorá sa každoročne koná na Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra o 15.00 hod.

Vo veľkonočnom období, obyčajne na 3. veľkonočnú nedeľu sa koná koncert s názvom „Poďakovanie za lásku“. Cieľom koncertu je pripomenúť si veľkého muža Cirkvi Jána Pavla II. a poďakovať mu za všetko, čím nás obohatil. Toto nám pripomína aj jeho busta pred kostolom, je to dielo akad. sochára Milana Opálku

Pri návšteve Terchovej je vhodné navštíviť vrch Oravcové, kde je oltár s kamennými piliermi, ktoré tvoria dvojramenný kríž. Cestu k nemu lemujú zastavenia krížovej cesty, ktoré veľmi pekne zapadajú do prostredia.

Vo vstupnom vestibule kostola nájdete vyrezávaný pohyblivý Betlehem. Je dielom domácich majstrov. Okrem scény Narodenia sú v ňom zachytené udalosti zo života Ježiša a jednu časť tvorí život ľudí v Terchovej, ako vyzeral v nedávnej dobe. Betlehem je prístupný každý deň.
Text poskytol vdp. Pavol Kruták, správca farnosti Terchová

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry