Svätyňa Sedembolestnej Panny Márie v Kibehu sa nachádza v Strednej Afrike v diecéze Gikongoro, na juhu Rwandy blízko hraníc s Burundi, vzdialená 162 km južne od hlavného mesta Rwandy – Kigali. Panna Mária sa tu  v rokoch 1981 – 1989 zjavila trom študentkám strednej školy Alphonsine Mumureke, Nathalii Mukamazimpaka a Marie-Claire Mukangango a prostredníctvom nich vyzývala ľud k pokániu a obráteniu sŕdc: „Kajajte sa, kajajte sa, kajajte sa!“, „Obráťte sa, pokiaľ je na to ešte čas.“; „Neprestajne a úprimne sa modlite“. Prvý krát sa Panna Mária zjavila Alphonsine Mumureke na chodbe strednej školy 28. novembra 1981 a predstavila sa ako „Nyina wa Jambo“ – Matka Slova (Jn 1,1). Potom sa zjavenia konali v spálňach a od 16. januára 1982 na nádvorí, ktoré dostalo meno Námestie zjavení. Vďaka zjaveniam Najsvätejšej Panny Márie sa Kibeho stalo miestom modlitieb a pútí. Desaťtisíce pútnikov prichádzali zo všetkých kútov Rwandy a susedných štátov. Zjavenia Panny Márie boli od roku 1982 skúmané lekárskou a teologickou komisiou. Na základe jej výsledkov Jeho Excelencia Jean Baptiste Gahamanyi, biskup diecézy Butare pastierskym listom zo dňa 15. augusta 1988 uznal za vhodné oficiálne povoliť verejné uctievanie v Kibehu. Kibeho v tom čase patrilo do diecézy Butare. V marci 1992 bola zriadená nová diecéza Gikongoro, oddelená od Butare, ktorá bola zverená biskupovi Augustínovi Misago. V tom istom roku, 28. novembra 1992, bol položený základný kameň budúcej svätyne, ktorá mala byť vybudovaná na voľnom priestranstve na mieste zjavení. Táto dočasná kaplnka potom dostala meno Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, pod patronát ktorej následne prejde celá svätyňa. Výstavbu svätyne však prerušila občianska vojna a genocída v roku 1994. Biskup Gikongora Augustín Misago 29. júna 2001 slávnostne zverejňuje dekrét, ktorý zjavenia v Kibehu vyhlasuje za pravdivé a vierohodné. Od tohto momentu sú zjavenia uznané aj Apoštolskou Stolicou. Pútnické miesto Kibeho 15. septembra 2001 navštívili rwandskí biskupi na svojej prvej oficiálnej púti biskupov Rwandy a 12. januára 2002 bola zorganizovaná Púť biskupov z Burundi, Demokratickej republiky Kongo a Rwandy.  V januári 2002 boli po vojne obnovené aj práce na svätyni. Posvätenie a inaugurácia svätyne „Panny Márie z Kibeha“ sa konala 31. mája 2003, na slávnosť Návštevy Panny Márie. Liturgickej slávnosti predsedal Jeho Eminencia kardinál Crescenzio Sepe, vtedajší prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Na základe dohody zo dňa 25. marca 2003 medzi biskupom diecézy Gikongoro a predstaveným Spoločnosti katolíckeho apoštolátu bola pallotínom zverená duchovná správa Svätyni Sedembolestnej Panny Márii. V pútnickom areáli sa nachádza okrem Kaplnky a Námestia zjavení aj Kalvária, Krížová cesta, Záhrada Najsvätejšej Panny Márie  a cesta procesie, Ružencová cesta siedmich bolestí Panny Márie a Prameň Panny Márie. Panna Mária, Matka Božia z Kibeha, prostredníctvom zjavenia Marie-Claire Mukangango pobáda ľudí k modlitbe ruženca, túži, aby sa sedembolestnému ružencu prinavrátila vážnosť a aby sa znova rozšíril v Cirkvi. Pochopiteľne, nemá nahradiť modlitbu posvätného ruženca. Najsvätejšia Panna Mária chcela svojim zjavením upozorniť na nebezpečenstvá, aké hrozili a stále hrozia Rwande a celému svetu, ak bude žiť ďaleko od Pána Boha. Avšak posolstvo „Nyina wa Jambo“ (Matky Slova) o bratskej láske a skutočnom obrátení nenašli odozvu a Rwanda prežila občiansku vojnu, ktorá sa skončila genocídou v roku 1994. Počas nej zahynuli tisíce ľudí, medzi nimi aj mnohí kňazi a rehoľníci. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je posolstvo z Kibeho aktuálne a týka sa všetkých ľudí.

Zdroj: www.kibeho.sk

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry