Fatima je jedno z najnavštevovanejších pútnických miest sveta. Každý rok 13. mája si pripomíname zjavenia Panny Márie v portugalskej Fatime, kde sa v roku 1917 zjavila Panna Mária trom malým deťom (pastierikom), ktoré nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10, František 9 a Hyacinta 7 rokov. Prvú mimoriadnu udalosť zažila Lucia so svojimi kamarátkami v roku 1915. Vtedy videli anjela. Lucia o tom mlčala, no jej kamarátky to rozniesli po dedine. Lucia sa vtedy radšej vzdala ich spoločnosti a začala pásť ovečky s bratrancom Františkom a sesternicou Hyacintou. V roku 1916 sa im znova zjavil anjel ako pekný mladík a prihovoril sa im, aby sa modlili, lebo Boh má s nimi veľké plány. Naučil ich modlitbu: „Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti a milujem ťa. Odpusť tým, ktorí neveria v teba, nemilujú ťa, neklaňajú sa ti a nedúfajú v teba.“ Deti sa mali túto modlitbu modlievať ako zadosťučinenie za tých, ktorí urážajú Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti. V nedeľu 13. mája 1917 išli ako obyčajne pásť ovečky do Cova da Iria. Vtedy sa im nad mladým dubom okolo jednej popoludní zjavila tajomná pani. Bola oblečená v bielom a skvela sa ako slnko. Panna Mária im povedala, že prichádza z neba a že chce, aby sa vždy 13. v mesiaci prichádzali modliť na toto miesto, šesť mesiacov po sebe a aby sa veľa modlili, najmä ruženec, ktorý má byť zbraňou v boji proti satanovi. V ďalších zjaveniach sa im Panna Mária predstavila ako Matka a ako Ružencová Panna Mária. Sľúbila im, že pri zjavení 13. októbra spraví zázrak, aby potvrdila dedinčanom, že deti si nevymýšľajú. Najmä Lucia trpela pre tieto zjavenia. Zažívala útoky zo strany mamy, kňaza, dedinčanov. Panna Mária jej však povedala, aby to obetovala za obrátenie hriešnikov. Všetky tri deti sa začali postiť, zriekali sa jedla, okolo pása nosili povraz. Všetko obetujú za obrátenie hriešnikov. Lucia a Hyacinta Pannu Máriu videli i počuli, František ju iba videl. Panna Mária povedala Lucii, že ju bude počuť aj on, keď sa bude modliť. Matka Božia zverila trom pastierikom tri posolstvá, v ktorých im ukázala, čo čaká svet v budúcnosti. V prvej časti im ukázala peklo. Panna Mária im povedala: „Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. Na ich záchranu chce Boh ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Druhé posolstvo hovorí o Rusku. „Rusko rozšíri strašné bludy do celého sveta, mnohí spravodliví budú prenasledovaní. Mnohí dobrí ľudia budú mučení, mnohí kňazi a biskupi budú väznení. Budú to veľmi ťažké časy.“ No zároveň dala Panna Mária 13. júla 1917 aj prísľub: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a vo svete nasta-nú dni pokoja. V Portugalsku sa zachová čistá viera.“ Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti. Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milo-srdenstvo.“ Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Medzitým už na miesto zjave-nia začali prichádzať aj ľudia. Deťom však robili úrady problémy. V auguste sa zjavenie odohralo až 19-teho, keďže v 13. deň boli deti ešte vo väzbe. 13. októbra prišlo do Cova da Iria asi 70 000 ľudí. Pršalo a bol silný vietor. Ľudia sa borili v blate a boli celí premočení. Panna Mária sa zjavila deťom ako vždy nad nízkym dubom, ktorý už bol celý zničený. Panna Mária povedala Lucii, aby na tom mieste postavili kaplnku na jej počesť a aby sa každý deň modlili ruženec. Potom sa stal zázrak tzv. tanec slnka. Zázrak slnka trval asi 10 minút. Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do slnka, v popredí uvideli Svätú rodinu – Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Zasvätenie celého sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa udialo až za pontifikátu pápeža Pia XII. 13. mája 1942. Pápež cez vatikánsky rozhlas vyzval všetkých biskupov, aby sa pridali k tomuto zasväteniu. No žiaľ, pridalo sa iba Portugalsko. V tom roku Hitler začal ustupovať a vo vojne nastal zvrat. 5. júla 1952 ten istý pápež zasvätil Panne Márii osobitne ľudí v Rusku a všetkých, ktorí boli pod komunistickou vládou. Pápež Pavol VI. tiež obnovil zasvätenie sveta Panne Márii a vyhlásil ju za Matku Cirkvi. Stalo sa to počas Druhého vatikánskeho koncilu 21. novembra 1964. Ako prvý pápež v roku 1967 navštívil Fatimu pri príležitosti 50. výročia zjavení. Pápež sv. Ján Pavol II. tiež pokračoval v šírení úcty k Panne Márii. On sám svoj život zasvätil Panne Márii. V roku 1982 putoval do Fa-timy, aby jej poďakoval za záchranu svojho života pri atentáte, ktorý sa udial rok predtým. V roku 1984 opäť zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. To isté urobil aj v jubilejnom roku 2000. Do Ríma priniesol z Fatimy sochu Panny Márie a povolal všetkých biskupov, aby sa konečne naplnila požiadavka Panny Márie: pápež zjednotený so všetkými biskupmi.


 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry