Asociácia pútnických organizácií vznikla registráciou svojich Stanov na MV SR dňa 28. 8. 2015, na sviatok sv. Augustína.

V zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je rozvoj pútnictva, spirituálneho a náboženského turizmu, podpora a rozvoj pútnických miest a ciest, budovanie infraštruktúry a služieb pre pútnické cesty a pútnikov, šírenie osvety a zlepšovanie informovanosti o pútnických miestach Slovenska, podpora a rozvoj duchovného sprevádzania, tvorba projektov, edičná, publikačná činnosť.

Dôvodom vzájomnej spolupráce šiestich zakladajúcich subjektov APO je spoločná vôľa, “aby sa Slovensko ešte intenzívnejšie prepojilo s medzinárodnou sieťou pútnických miest po celom svete. Okrem toho je našou snahou stať sa aktívnou súčasťou obnovy, zachovania a tvorby pútnických ciest aj v našej krajine.”1

Moderné pútnictvo ako súčasť náboženského turizmu a cestovného ruchu chápe dôležitosť prepojenia náboženstva s kultúrnym dedičstvom a turistickými zaujímavosťami. Pútnické cesty, ktoré vznikajú na Slovensku sa riadia týmto multispoločenským prístupom.

APO-logo

Hlavným cieľom pútnictva je oslovenie konkrétneho človeka, jeho pozvanie k prehĺbeniu si duchovného života, k spoznaniu Boha.

Členovia APO, ktorými sú: súkromná osoba za Cyrilometodskú cestu, OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago, Občianske združenie Spojené ruky, OZ Via Mariae, Vydavateľstvo Alfa a Omega a Zoborský skrášľovací spolok si na prvom zasadnutí asociácie v Rajeckej Lesnej – 6. novembra 2015 , zvolili za predsedu APO vdp. Slavomíra Engela z OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kaplán Dómu sv. Alžbety k Košiciach.

_______________________________________________________

1 Memorandum Občianskeho združenia Spojené ruky o otázke obnovy a rozvoja pútnictva na Slovensku z 22. októbra 2012. [online]. Dostupné na: <http://www.spojeneruky.sk/index.php/sk/main-documents/2-memorandum/>.

APO_stanovy_web

Správa zo zasadnutie KBS:
KBS o kompetencii v oblasti rozvoja pútnických ciest na Slovensku
Bratislava 17. júna (TK KBS) – Na 84. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo v dňoch 15. – 16. júna na Donovaloch, sa biskupi zaoberali aj otázkou poverenia zo strany Cirkvi pre oblasť rozvoja pútnictva a infraštruktúry pútnických ciest. Dôvodom tohto bodu bola skutočnosť, že v mene Cirkvi v danej oblasti vystúpili osoby, ktorým nebolo dané nijaké poverenie. Biskupi sa preto rozhodli vyjadriť, komu zverujú svoju podporu a schválili nasledovné stanovisko:

“Konferencia biskupov Slovenska vyjadruje podporu Asociácií pútnických organizácií pod vedením dp. Slavomíra Engela a obracia sa na všetkých veriacich, aby s ňou v prípade potreby ochotne spolupracovali.”

Správa bola zverejnená na webovej stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160618001

Tu nájdete aj oficiálne stanovisko KBS vo forme listu, ktorý bol adresovaný Asociácií pútnických organizácií: oficialny-list-kbs

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry