máj, 2021

Filter

Žiadne púte

HLINÍK NAD HRONOM – Kalvária

Patrocínium:
Hlavné púte:

Kontakt:
Rímskokatolícka Cirkev,Námestie SNP 269, 966 01  Hliník nad Hronom
telefón: 045 / 6761441
webová stránka:
e-mail:
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Hlinícka Kalvária bola vybudovaná v rokoch 1901 – 1908. Iniciátorom a hlavným organizátorom stavby bol miestny farár Augustín Bogisich (*1842  +1904). Pôvodne chcel   A. Bogisich postaviť na vrchole nezalesneného kopca Zmina z diaľky viditeľný kostolík – pamätník tisícročia obrátenia Uhorska na kresťanskú vieru. Trojvežový, jednoloďový kostolík v neogotickom slohu bol postavený v rokoch 1901 – 1902.
Neogotický oltár z Tirolska s Božím hrobom a sochou Sedembolestnej Panny Márie kúpila vdova Mária Chmelová rod. Figuliová. Kostolík bol posvätený v roku 1902.
Medzitým na temene Zminy, vzdialenom asi štvrť kilometra od kostolíka, postavili  súsošie Golgoty (tri kríže), o ktorom sa pôvodne neuvažovalo. Podnet k jeho výstavbe dala náhodná návšteva obchodných agentov z Tirolska, ktorí ponúkali kovové sochy Ukrižovaného a lotrov odliate firmou A.Köröcsiho v Grazi. Tri kamenné kríže zhotovili hlinícki kamenári.
V roku 1903 sa Hliníčania rozhodli, že pahorku Zmina postavia aj kaplnky – zastavenia Krížovej cesty a neskôr i Cesty oslávenia. Prípravná kaplnka a kaplnky Krížovej cesty boli postavené v neogotickom slohu v rokoch 1903 – 1904. Obrazy v kaplnkách s výjavmi Krížovej cesty maľované na plechu boli zhotovené vo Viedni v roku 1904. Obrazy boli namaľované podľa Führichovej Krížovej cesty v kostole sv. Jána Nepomuckého vo Viedni.
Farár A. Bogisich dal na vlastné náklady vybudovať naľavo od kostolíka XV. Kaplnku  „Pán Ježiš vstal z mŕtvych“, čím začal tretí – ľavý rad kaplniek Cesty oslávenia. A.Bogisich zomrel 13. júna 1904, o čom svedčí pamätná tabuľa v XV. kaplnke.

Cesta oslávenia bola postavená rokoch 1908 – 1909, keď bol miestnym farárom Augustín Feldmayer. Kaplnky XV. – XIX. zodpovedajú tajomstvám Slávnostného ruženca. Poslednou –  spodnou kaplnkou ľavého radu je XX. kaplnka „Srdce Pána Ježiša a Panny Márie“.

Hlinícka Kalvária bola postavená z darov  zbožných Hliníčanov a ich duchovných pastierov. Hliníčania prispeli i bezplatnou prácou, povozmi a materiálom. Celkové finančné náklady boli 19 558 zlatých.
Kalvársky kopec Zmina na ktorom boli pôvodne pasienky a kameňolomy na ryolit, bol od roku 1928 postupne zalesňovaný. Stopy po kameňolomoch dodnes vidno za kostolíkom a napravo od kaplniek V. a VII. Hliník bol známy výrobou mlynských kameňov z ryolitu, ktoré sa predávali do celého Uhorska. Ryolitové klenáky, ktoré lemujú oblúky vchodov do kaplniek a kostolíka sú obdivovanou ukážkou majstrovstva hliníckych kamenárov.
Počas bojov o Zminu v roku 1945 utrpela Kalvária veľké škody – každá jej stavba niesla stopy vojny. Kaplnka XI. bola celkom zničená, kostolík a kaplnka X. boli vážne poškodené. Na mreži kaplnky IX. doteraz  vidno stopy po výbuchu. V roku 1946 bola Kalvária obnovená.
Ako celok sa Hlinická Kalvária zachovala v značnej autenticite. Prešla iba nevyhnutnými opravami a úpravami udržiavacieho charakteru.
V roku 1992 neznámi páchatelia ukradli z oltára kostolíka drevenú sochu Sedembolestnej Panny Márie, ako aj ostatné plastiky z oltára.
Na mieste pôvodnej sochy bola v roku 2011 posvätená socha Hliníckej bolestnej Panny Márie, ktorá bola vyhotovená v Krakove. V roku 2011 keď bola Kalvária obnovená, si kaplnky a zastavenia Kalvárie „adoptovali“ veriaci hliníckej farnosti a z okolia.
V súčasnosti sa na hliníckej Kalvárii koná tradičná „jarná“ púť s Krížovou cestou a so svätou omšou v nedeľu po sviatku Nájdenia sv. kríža a „jesenná“ púť v nedeľu po sviatku Povýšenia sv. kríža a Sedembolestnej Panny Márie. Na Veľký piatok dopoludnia sa koná Krížová cesta.
Použitá literatúra:
KLIMAN A.: Hliník nad Hronom, Obecný úrad v Hliníku nad Hronom, 1994, ISBN
80-967192-8-9
ČIČO M., KALINOVÁ M., PAULUSOVÁ S.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku,
Pamiatkový ústav Bratislava, 2002, ISBN 80-968632-1-5
HLINICKÝ Š.: Storočnica Kalvárie v Hliníku nad Hronom, Rímskokatolícka cirkev
farnosť Hliník nad Hronom, 2001, ISBN 80-85674-08-4
SOBÔTKA M.: Hliník nad Hronom, Sakrálne stavby a osobnosti cirkevného života,   
Hliník nad Hronom, 2010, ISBN 978-80-970559-8-1       
Text poskytol Rímskokatolícky úrad v Hliníku nad Hronom

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry