máj, 2021

Filter

Žiadne púte

MALÁ VIESKA (FARNOSŤ KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM)

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 04431 Kostoľany nad Hornádom
Telefón:
webová stránka:
www.faraknh.szm.com
e
mail: rkfukostolany@stonline.sk
V Malej Vieske stál už v roku 1433 murovaný kostol, ktorý bol zasvätený Narodeniu Panny Márie. Tento kostol sa dostal viac do pozornosti veriacich, keď bola doň v roku 1773 prevezená kópia zázračného obrazu póčskej ikony. týmto obrazom sa Malá Vieska stala postupne vyhľadávaným miestom mariánskych pútnikov z celého okolia. V 19. storočí už starý kostol kapacitne nestačil, preto dal patrón obce mesto Košice v r. 1803 postaviť na kopci v blízkosti lesa nový kostol zasvätený Panne Márii a odpustky dostal na sviatok Narodenia Panny Márie. Veľkému duchovnému povzneseniu pútnického miesta v Malej Vieske sa dostalo 29.10.1831, keď pápež Gregor XVI. udelil pútnikom, ktorí budú putovať k milostivému obrazu Panny Márie v Malej Vieske plnomocné odpustky.
Text bol prevzatý z webovej stránky Košickej arcidiecézy so súhlasom kompetentných.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry