august, 2021

Filter

Žiadne púte

TRENČIANSKA ZÁVADA (FARNOSŤ NEMŠOVÁ)

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť sv. Michala archanjela, Mierové námestie 3, 914 41 Nemšová
Telefón: 032/65 983 88
webová stránka: www.nemsova.fara.sk
e-mail: nemsova@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

V Trenčiankej Závade sa nachádza najstaršia fatimská kaplnka na Slovensku. Kaplnka zasvätená Panne Márií Fatimskej bola postavená v rokoch 1947 – 1949, teda 30 rokov po zjaveniach vo Fatime.
Kaplka Panny Márie Fatimskej je symbolom vďaky Panne Márii za ochranu ľudí počas 2. svetovej vojny, hlavne však počas prechodu frontu cez naše obce, kedy takmer všetci obyvatelia boli evakuovaní v Trenčianskej Závade a okolitých horách, kde sa ukrývali pred vojnovým nebezpečenstvom. Podobne ako Fatima v Portugalsku i obec Trenčianska Závada bola uchránená od hrôzy vojny. Po ukončení vojny vďační obyvatelia Trenčianskej Závady a širokého okolia ďakovali za ochranu Blahoslavenej Panne Márii. Na pamiatku tejto pomoci rozhodli sa vystavať Kaplnku Panne Márii Fatimskej, ku ktorej sa počas vojny utiekali v modlitbách svätého ruženca a prosili ju o pomoc.
Základný kameň bol posvätený dňa 18. mája 1947. Najväčšiu zásluhu na vystavaní kaplnky má vdp. kaplán Jozef Hanko – veľký ctiteľ Panny Márie Fatimskej. Bol kaplánom v Nemšovej v rokoch 1946 – 1950. Ovládal hru na hudobné nástroje a založil v Liborči dychovú hudbu, z ktorej neskôr vznikla Nemšovanka. Zložil pieseň „Fatimské zjavenie“ – slová i melódiu. Kaplnku postavili predovšetkým veriaci z Trenčianskej Závady, ale značne prispeli aj ostatní obyvatelia nemšovskej farnosti. „Na sochy Panny Márie Fatimskej prvý dal zachránený Rus Ondrej rod. Kačurin, Moskva.“ O jeho výstavbu sa zaslúžili: vdp. dekan Jozef Kianička, vdp. kaplán Jozef Hanko, generál Jozef Martin Kristín, Jozef Bútora, Štefan Gurín, Ondrej Korienek a ďalší. Dňa 14. augusta 1949, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta), bola posviacka novej kaplnky. Posviacku vykonal veľprepošt Mons. Rudolf Formánek, nitriansky kanonik. Kaplnku zasvätil Panne Márii Fatimskej. Vo svojej kázni povedal: „Nech tento Boží stánok slúži predovšetkým na česť a slávu Božiu, nech slúži pre dobro a rozvoj kresťanského života ľudu tejto obce a celej nemšovskej farnosti.“
Kaplnka je postavená na vyvýšenom mieste, na kopčeku, na ľavej strane cesty smerom od Ľuborče. Vo veži kaplnky sú dva zvony. Jeden menší (umieračik) má meno Mária, pochádza zo starej zvonice, ktorá bola kedysi v strede obce. Väčší zvon má meno Jozef, bol zakúpený v roku 1949 z finančnej zbierky veriacich.
Hlavný oltár kaplnky so sochou Panny Márie a troch detí – pastierikov z Fatimy zhotovil sochár a maliar Michal Papiernik z Liborče, ktorý pod vedením pána kaplána Hanku zhotovil oltár a celú kaplnku vymaľoval. Ako modely pre postavy detí pán kaplán Hanko vybral deti z najpočetnejších rodín z Liborče. Sochu Panny Márie zhotovil sochár Michal Papiernik podľa fotografie z Fatimy. Lavice do kaplnky, drevenú časť oltára a podstavce pre bočné oltáre zhotovil stolár Jozef Patka z Liborče.
Zásluhou pána kaplána Jozefa Hanku sa Trenčianska Závada stala pútnickým miestom. Púť do Trenčianskej Závady je vždy v nedeľu po 13. máji a 13. októbri.
Zdroj: Informačná tabuľa pri kaplnke.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry