máj, 2021

Filter

Žiadne púte

DIVÍN

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Všetkých svätých Divín, Mons. Konštantína Loju 649/63, 985 52 Divín
Telefón: 047/439 73 06
e-mail: divin@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka sv. Anny     
V 18. storočí bola v Divíne postavená kaplnka svätej Anny. Stojí na cintoríne na južnej strane hradného kopca pod zrúcaninou hradu priamo pred jeho niekdajšou bránou.
Vznik tejto sak­rál­nej stavby da­tujú nie­ktorí au­tori štú­dií o Di­víne do roku 1755, kým iní jej vznik  uvá­dzajú v roku 1775. Re­ál­nejší je podľa nášho ná­zoru rok 1755. Pri roku 1755 sa uvá­dza meno miest­neho fa­rára Ju­raja Ru­dinca, na pod­net kto­rého táto stavba vznikla. Te­ó­ria, že „ka­plnku pos­ta­vili ako ná­hradu za kostol svätej Anny v Dob­roči, ktorý bol pô­vodne ka­to­lícky, ale v roku 1696 pre­šiel do rúk evan­je­li­kov“, je len mlad­šou kon­štruk­ciou. Dru­hým, tak­tiež ne­po­tvr­de­ným dô­vo­dom vzniku stavby „bola pa­miatka na výro­čie do­bytia hradu Di­vín Tur­kami (180-te, resp. 200-té), aby sa tam, kde pre­tieklo tak veľa krvi, ko­nali uzmie­ru­júce púte“. 9. júna 1780 pá­pež Pius VI. ob­daril ka­plnku od­pust­kami. Od­vtedy tu oby­va­te­lia zo ši­ro­kého okolia uc­tie­vajú matku tej, ktorá svetu po­ro­dila Spa­si­teľa. Táto sláv­nosť spo­jená s pú­ťou na kal­váriu sa v Di­víne koná kaž­do­ročne cez ví­kend blízky dňu mena sv. Anny. Otázka vzniku ka­plnky si vy­žiada hlbší his­to­rický vý­skum.
Ka­plnka sv. Anny je malá jed­no­pries­to­rová stavba s po­ly­go­nál­nym uzá­ve­rom a s dre­ve­nou ve­žič­kou na sed­lo­vej stre­che. V ka­no­nic­kej vi­zi­tá­cii di­vín­skej far­nosti z roku 1912 sa uvá­dza, že ka­plnka bola pos­ta­vená z ka­me­ňov ruín di­vín­skeho hradu a má je­den 15-ki­lo­gra­mový zvon. V roku 1942 bola ka­plnka v pod­stat­nej miere zre­kon­štru­o­vaná. Pri op­rave ol­tára, ktorú v roku 1981 vy­ko­nal aka­de­mický ma­liar Ľu­do­vít Štrom­pach, sa pod ob­ra­zom sv. Anny po­da­rilo ob­ja­viť a ná­sledne zre­kon­štru­o­vať cennú ole­jo­maľbu sv. Jo­a­chima a Anny.
Po­čas po­sled­nej re­kon­štruk­cie ka­plnky v roku 1990 bol ku ka­plnke pri­sta­vený aj prí­stre­šok, pod kto­rým sa vzhľa­dom na malý prie­stor vo vnútri ka­plnky ko­najú už spo­mí­nané od­pus­tové sláv­nosti. Ka­plnka má pô­vodný ro­ko­kový ol­tár a na klenbe fre­sku s te­mati­kou „Reg­num Ma­ria­num“. Na  nej  sv. Šte­fan  obe­tuje  uhor­skú krá­ľov­skú ko­runu Panne Márii, pat­rónke Uhor­ska.
Kaplnka sv. Anny sa na­chádza na jednom z dvoch existujúcich divínskych cintorínov (pô­vodne boli štyri). Tento cintorín vznikol v 19. storočí. Pôvodne bol určený pre významné divín­ske rodiny. Okrem obyvateľov obce sú tu pocho­vaní aj niektorí divínski farári: Matej Krššák, Ján Neyman, Matej Dobiáš a Ján Páva a príslušníci rodu Zichyovcov – gróf Eduard Zichy a grófka Kata­rína Zichyová.
Nachádza sa tu aj rodinná hrobka les­ných úradníkov divínskeho panstva Gillerov­cov, Jozefa Fialu a rodiny známeho divín­skeho teológa a historika Ľudovíta Nováka. V rámci poslednej rekonštrukcie kaplnky sv. Anny bola neďaleko nej vybudovaná krížová cesta, ktorá končí na kalvárii pri troch krí­žoch pri­pomínajúcich smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Od 90-tych ro­kov minulého storočia sa tu každý rok ko­najú odpustové slávnosti spojené s bohatým kultúr­nym programom a jarmokom.
– spracované podľa knižnej publikácie DIVÍN – svedkovia histórie
Text poskytol: Rímskokatolícky farský úrad, Divín

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry