máj, 2021

Filter

Žiadne púte

DUBNICA NAD VÁHOM

Patrocínium: sv. Jakub Starší
Hlavná púť: Sviatok Narodenia Panny Márie (8. september)
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Dubnica nad Váhom, Námestie sv. Jakuba 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042/4441560
webová stránka: www.saldub.sk
e-mail: faradubnica@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Na mieste dnešného kostola stál až do polovice 18. storočia starší kostol, ktorý je prvýkrát spomínaný v listine ostrihomskej kapituly z roku 1276. Od roku 1742 sa zvesť o zázračnej dubnickej soche Panny Márie veľmi šírila a počet pútnikov sa natoľko zvyšoval, že kapacita starého kostola už nestačila. Na základe týchto skutočností sa panovník Jozef Ilešházi a dubnický farár Daniel Kolačáni rozhodli postaviť nový, väčší, súčasný Kostol sv. Jakuba. Nový chrám postavili za dva roky (1754-1756) a hoci dvakrát vyhorel (1814 a 1882), milostivá socha Panny Márie zostala vždy neporušená. Mariánska úcta v tomto chráme sa stala takou silnou, že po roku 1906 dostala Dubnica v Rakúsko-Uhorsku názov Mariatölgyes – Máriina Dubnica. V rámci Svätého roku milosrdenstva (2015/2016) mal Kostol sv. Jakuba výsadu patriť medzi šesť chrámov Žilinskej diecézy, ktoré mali „Bránu milosrdenstva“.
Dominantou dubnického kostola je hlavný oltár s mohutnou baldachýnovou architektúrou, ktorá nesie veľkú kráľovskú korunu sv. Štefana. Pod ňou na najčestnejšom mieste víta pútnikov a dáva im pocítiť dotyk Božej lásky milostivá socha Dubnickej Panny Márie s nápisom „Patrónka Slovenska, oroduj za nás“. Socha patróna kostola, umiestnená nad bohostánkom, vyobrazuje sv. Jakuba Staršieho ako odhodlaného apoštola pripraveného na misijnú cestu. Vitrážové okná v presbytériu sú dielom Vincenta Hložníka. V lodi chrámu sú dva bočné oltáre zasvätené sv. Jánovi Krstiteľovi a sv. Antonovi Paduánskemu.

Milostivá socha Panny Márie
Súsošie Dubnickej Madony s Dieťaťom robí výnimočným gesto Božieho Syna, ktorý pravou rukou nežne hladí tvár svojej Matky.
Socha Madony bola zhotovená pravdepodobne medzi rokom 1644, kedy Juraj Ilešházi prestúpil na katolícku vieru a rokom 1661, v ktorom arcibiskup Juraj Lippay vysvätil hradnú kaplnku. Pôvodne bola umiestnená v kaplnke Trenčianskeho hradu, neskôr v kaplnke dubnického kaštieľa a nakoniec bola darovaná farskému kostolu. Keď jedného dňa, v roku 1742, manželka grófa Ilešháziho uvidela v kostole starú a poškodenú sochu Panny Márie, chcela ju z chrámu odstrániť a namiesto nej spraviť inú. Následne sa grófke Panna Mária tri noci vo videní zjavovala, po čom nemohla zaspať. Grófka pochopila, že Panna Mária si praje, aby táto socha zostala v kostole. Obliekla ju do „prevzácnych šiat“ a dala jej berlu a korunu. Od tej doby rastie úcta k Dubnickej Panne Márii i milosti, ktoré rozdáva pútnikom.
Od roku 1747 do roku 1779 je vo farskej kronike  zaznamenaných viac ako 250 zázračných uzdravení a mimoriadnych udalostí. Ako prvý zázrak sa spomína, že mladík Ján Šefranovič vložil do pravej ruky milostivej sochy Panny Márie bielu ľaliu, ktorá mala len puky. Hoci ľalia nemala tri dni žiadnu vlahu, nielenže nezvädla, ale naopak, puky na nej rozkvitli. Výrečnými svedkami niektorých ďalších zázrakov sú dary zo zlata a striebra, ktoré boli uložené priamo na oltári v pyramídových skrinkách, barly zavesené na stene v presbytériu, či ďakovné tabuľky v lurdskej jaskynke pri kostole.

Púte k Dubnickej Panne Márii
Púte boli vždy spojené s obetou. Kedysi sa chodilo peši, nezriedka naboso, často o hlade. Ľudia sa mohli občerstviť vodou z prameňov pri ceste. Prespávalo sa po stodolách na slame.
Od roku 1742 prichádzali do Dubnice k milostivej soche Panny Márie nábožní ľudia z blízkeho i ďalekého okolia spoza hraníc. Keď sa tu udiali prvé zázračné uzdravenia, správy o nich sa rýchlo rozšírili a počet pútnikov každoročne vzrastal. História pútí bola však viackrát prerušená: za vlády Jozefa II., kedy bolo zakázané v sprievodoch navštevovať pútnické miesta (1784-1790), v období svetových vojen a počas komunistického režimu (1950-1989). Prvá púť po totalite, na ktorú prišlo vyše 7000 veriacich, sa konala 8. septembra 1990 a odvtedy sa na sviatok Narodenia Panny Márie koná každý rok. Okrem toho sú veriaci pozvaní na Fatimské soboty v prvú sobotu v mesiaci.

Hlavné púte, na ktoré prišlo dve až tri tisíc pútnikov, bývali na tieto sviatky:

  • Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
  • Slávnosť Najsvätejšej Trojice
  • Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla
  • Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
  • Sviatok Narodenia Panny Márie
  • Sviatok Povýšenia svätého Kríža

Text: Mgr. František Mikuláš 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry